Celem seminarium jest przygotowanie przedsiębiorców do realizacji przedsięwzięć mających zapewnić ochronę życia, zdrowia i mienia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
Program seminarium obejmuje:

 • Zasady organizacji ochrony przeciwpożarowej
 • Podstawowe pojęcia dotyczące spalania i pożaru ? przeciwpożarowe wymagania budowlane
 • Zabezpieczenia przeciwpożarowe instalacji, urządzeń technologicznych oraz instalacji użytkowych
 • Środki gaśnicze. Podręczny sprzęt gaśniczy. Znaki bezpieczeństwa. Zasady organizacji iprowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych
 • Praktyczne sprawdzenie działania gaśnic przenośnych jako podręcznego sprzętu gaśniczego - ćwiczenia
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

W związku z wejściem w życie z dniem 5 sierpnia 2009 r. Ustawy nowelizującej Kodeks Pracy.

OBOWIĄZKIEM każdego pracodawcy jest wyznaczenie pracownika/ów odpowiedzialnego/ych za udzielenie pierwszej pomocy, zwalczanie pożarów i ewakuację pracowników.
Czas trwania szkolenia - 8 godzin lekcyjnych

Przeznaczone dla wszystkich pracowników i pracodawców.

1. Celem szkolenia jest zapoznanie się lub aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • przepisów i zasad ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji pracowników
 • postępowania w razie powstania pożaru i w sytuacjach zagrożeń.

2. Program szkolenia:

 • Zagrożenia pożarowe w obiekcie, przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów
 • Zadania i obowiązki pracowników w zakresie zapobiegania pożarom oraz wypadku powstania pożaru.
 • Podręczny sprzęt gaśniczy praktyczna znajomość użycia i zastosowania środków gaśniczych.

Czas trwania szkolenia - 4 godziny lekcyjne.
Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończenia szkolenia zgodnie z wymogami obowiązującej ustawy.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm., Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z nowelizacją kodeksu pracy (Art. 2091 K.P.) w swoim zakładzie pracy musi być wyznaczony i przeszkolony pracownik w tym zakresie. Jego naruszenie będzie stanowiło wykroczenie określone w art. 283 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z którym nieprzestrzeganie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zagrożone jest karą do 30 000 zł
1. Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • przepisów i zasad ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji pracowników 
 • postępowania w razie powstania pożaru i w sytuacjach zagrożeń.

Czas trwania szkolenia - 8 godzin lekcyjnych.
Szkolenia kończy się napisaniem testu. Na podstawie pozytywnego wyniku testu, zostaną wystawione zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
Szkolenie zakończone jest certyfikatem spełniającym wymóg ustawowy.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.).
Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późniejszymi zmianami).