Szkolenie wstępne jest przeznaczone dla wszystkich pracowników, którzy rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy, a także studentów odbywających u pracodawcy praktykę oraz dla uczniów szkół zawodowych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu.
Miejsce i termin - do uzgodnienia.
Czas trwania - instruktaż ogólny - minimum 3 godziny lekcyjne
instruktaż stanowiskowy - 8 godzin lekcyjnych


Szkolenie to jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

  • szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej "instruktażem ogólnym"
  • szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej "instruktażem stanowiskowym"

Celem instruktażu ogólnego jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:

  • Podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy;
  • Przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy;
  • Zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku:

  • Pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych;
  • Pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w powyższym punkcie;
  • Ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez pracodawcę, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktażu.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późniejszymi zmianami).